Kalender

Borgernøde 25 August, se annoncen

Annonce til borgermøde

På denne side kan man holde øje med nogle af de aktiviteter, borgerforeningen afholder eller deltager i i 2021

Kom til Borgermøde 20 juni kl. 20.00 til kl. 22 i forsamlingshuset.

 

Vi har flere emner til debat.

– Anholt havns erhvervs område. Mange taler om det?, skal vi gøre noget ?

– Hjemmesiden anholt.dk hvad skal den bruges til? Borgerforeningen har overtaget hjemmesiden.

– Flex boliger, hvilken indstilling skal vi lave til kommunen? Eller skal vi lade byrådet være dommer.

Borgerforeningen er vært ved en vand eller øl.

 

 

Skitse for 

Udvalget for Småøers studietur til Anholt den 24.-26. august 

Tirsdag den 24. august 

 

Kl. 11.30 

 

Mødes i Grenaa havnen 
Kl. 12.00  Sejlads fra Grenaa til Anholt 

 

Kl. 15.00  Ankomst Anholt 

 

  Indkvartering 

 

Kl. 15.45-16.30  Møde med beboerforeningen 

 

Kl. 16.30-17.15 

 

Besøg hos Anholt Gin (ikke bekræftet) 
Kl. 18.00 

 

Middag med beboerforening 
Onsdag den 25. august 

 

  Program udarbejdes i samarbejde med Anholt beboerforening 

 

Kl. 17.00-18.15  Borgermøde 

 

Kl. 19.00  Middag (grill selv) 

 

Torsdag den 26. august 

 

Kl. 08.00  Sejlads fra Anholt til Grenaa 

 

Kl. 12.00 

 

Ankomst Grenaa 

 

Udvalget for Småøer:
Lennart Damsbo-Andersen (S)
Peter Juel-Jensen (V)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Henning Hyllested (EL)
Niels Flemming Hansen (KF)
Susanne Zimmer (UFG)
Leif Lahn Jensen (S) 

Julie Agersnap Kristensen, sekretariatet
Tommy Jørgensen, sekretariatet 

Sammenslutningen af Danske Småøer:
Dorthe Winther, formand
XX, næstformand
Lise Sørensen, sekretariatsleder 

Indenrigs- og Boligministeriet:
Søren H. Thomsen, kontorchef
Nanna Kjems Ketelsen, fuldmægtig 

Norddjurs Kommune:
Afventer forventer 2-3 deltagere fra den 25. til 26. august 

 

 

 

Borgermøde Dagsorden

            Indkomne vedtægtsændrrings forslag til ekstraordinær generalforsamling.

Dato følger. Aftalt til November.

1-Til Borgerforeningen, Mia Nordby.

Jeg ønsker en vedtægtsændring af paragraf 5.

Tiden nærmer sig for indsendelse af ændringsforslag til borgerforeningens vedtægter. Jeg vil derfor gerne fremsætte et ændringsforslag med hensyn til dato for generalforsamling af hensyn til fastelavn, som næste år ligger i den sidste weekend i februar. Fastelavnssøndag falder altid mellem 1. februar og 7. marts. Kunne vi derfor ændre datoen for generalforsamlingen til anden søndag i marts? Så vil det aldrig kunne karambolere med fastelavn -jeg vil nemlig gerne kunne deltage i begge dele, og det håber jeg, at også andre vil!

2- Fra Vibeke Klixbüll.

Forslag til vedtægtsændringer , se filen herunder.

For at lovliggøre bestyrelsens dispositioner mht. til ansættelse af en forretningsfører til kassererfunktionen forslår jeg vedtægtsændringer i nedenfor nævnte paragraffer:

§6. Bestyrelsen
5. afsnit linje 1
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
suppleres med
Ser ingen i den valgte bestyrelse sig i stand til at udføre kassererfunktionen, kan bestyrelsen undtagelsvist engagere en forretningsfører, der dog kun kan deltage i bestyrelsesmøder for at orientere om foreningens regnskab og økonomi. Forretningsføreren har således ikke stemmeret i bestyrelsen.

Hvis ovenstående ændring af § 6 vedtages kræves en ændring i
§ 7. Regnskab
3. afsnit
Regnskabet føres af kassereren / forretningsføreren og skal …..
Spørgsmålet er så, hvordan afsnit 4 bør lyde.
Kassebeholdningen skal bero hos ?????
Spørgsmålet er også: hvem har adgang til bankbeholdningen? Og hvilken oplysning, har banken fået meddelt vedr. ”kasserer”?

Hvordan foregår det formelt mht. indmeldelse og udmeldelse? Er det også noget forretningsføreren tager sig af?
I afsnit 3 i § 3. Medlemsforhold og kontingent bør i så fald ændres til:
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer / forretningsfører(se §6).

Bankforbindelsen kræver at vide, hvem der tegner foreningen.
Derfor må der også ske en ændring i § 4. Tegningsregler:
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller hver for sig.
Mit spørgsmål hertil er: Er Anja Rohde formelt kasserer i forhold til banken, og tegner hun dermed foreningen sammen med formanden?

Ændringsforslag til Vedtægter for Anholt Borgerforening