Kalender

På denne side kan man holde øje med nogle af de aktiviteter, borgerforeningen afholder eller deltager i.

2021

Generalforsamlingen er udsat pga. Covid 19 regler. Vi modtager gerne emner til generalforsamlingen.

Indkaldelsen kommer når regeringen løser op for forsamlingsreglerne.

Indkomne vedtægtsændrrings forslag:

1-Til Borgerforeningen, Mia Nordby.

Tiden nærmer sig for indsendelse af ændringsforslag til borgerforeningens vedtægter. Jeg vil derfor gerne fremsætte et ændringsforslag med hensyn til dato for generalforsamling af hensyn til fastelavn, som næste år ligger i den sidste weekend i februar. Fastelavnssøndag falder altid mellem 1. februar og 7. marts. Kunne vi derfor ændre datoen for generalforsamlingen til anden søndag i marts? Så vil det aldrig kunne karambolere med fastelavn -jeg vil nemlig gerne kunne deltage i begge dele, og det håber jeg, at også andre vil!

2- Fra Vibeke Klixbüll.

Forslag til vedtægtsændringer , se filen herunder.

For at lovliggøre bestyrelsens dispositioner mht. til ansættelse af en forretningsfører til kassererfunktionen forslår jeg vedtægtsændringer i nedenfor nævnte paragraffer:

§  6. Bestyrelsen
5. afsnit linje 1
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
suppleres med
Ser ingen i den valgte bestyrelse sig i stand til at udføre kassererfunktionen, kan bestyrelsen undtagelsvist engagere en forretningsfører, der dog kun kan deltage i bestyrelsesmøder for at orientere om foreningens regnskab og økonomi. Forretningsføreren har således ikke stemmeret i bestyrelsen.

Hvis ovenstående ændring af § 6 vedtages kræves en ændring i
§ 7. Regnskab
3. afsnit
Regnskabet føres af kassereren / forretningsføreren og skal …..
Spørgsmålet er så, hvordan afsnit 4 bør lyde.
Kassebeholdningen skal bero hos ?????
Spørgsmålet er også: hvem har adgang til bankbeholdningen? Og hvilken oplysning, har banken fået meddelt vedr. ”kasserer”?

Hvordan foregår det formelt mht. indmeldelse og udmeldelse? Er det også noget forretningsføreren tager sig af?
I afsnit 3 i § 3. Medlemsforhold og kontingent bør i så fald ændres til:
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer / forretningsfører  (se §  6).

Bankforbindelsen kræver at vide, hvem der tegner foreningen.
Derfor må der også ske en ændring i § 4. Tegningsregler:
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller hver for sig.
Mit spørgsmål hertil er: Er Anja Rohde formelt kasserer i forhold til banken, og tegner hun dermed foreningen sammen med formanden?

Ændringsforslag til Vedtægter for Anholt Borgerforening